Who distributes hateful language on social media? An analysis of the US context

Einat Minkov, Alon Zoizner, Nir Lotan, Sagi Pendzel

Continue ReadingWho distributes hateful language on social media? An analysis of the US context